CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

CỦA TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

1. Chức năng:

Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý hoạt động tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp; làm đầu mối, chủ trỉ tổ chức triển khai thực hiện và quản lý công tác tuyển sinh các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học của Trường, công tác quan hệ doanh nghiệp, công tác thông tin, tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp và dịch vụ đào tạo cùa Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

 1. Làm đầu mối tổ chức thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp ở tất cả các loại hình đào tạo của Nhà trường.
 2. Xây dựng kế hoạch, trình Hiệu trưởng phê duyệt và làm đầu mối triển khai thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học định kỳ hàng năm của Trường.
 3. Làm đầu mối xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhâncho các hoạt động đào tạo và hỗ trợ sinh viên.
 4. Tổ chức thực hiện hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên.
 5. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên: tổ chức ngày Hội việc làm, giới thiệu đơn vị thực tập, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, giao lưu với doanh nghiệp và với cựu sinh viên, tổ chức các hoạt động hỗ trợ dịch vụ khác cho sinh viên,…
 6. Tổ chức thực hiện các buổi giao lưu nghề nghiệp, các hoạt động nhằm tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
 7. Tìm kiếm vận động các quỹ học bổng tài trợ học tập cho sinh viên và các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT và hoạt động xã hội vì cộng đồng của sinh viên.
 8. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo khả năng của Trung tâm và nhu cầu của xã hội, phù hợp với các ngành nghề đang đào tạo của Trường (trừ các lớp đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).
 9. Phối hợp với các đơn vị khác thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.
 10. Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu của Trường.
 11. Thực hiện đầy đủchế độ văn thư, lưu trữ hồ sơ, văn bản, tài liệu giao dịch theo quy định của Nhà nước, của Trường và các chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm.
 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường giao.

Quyền hạn của Trung tâm

 1. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của trung tâm trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 2. Được chủ động giao dịch, đàm phán xin tài trợ của các tổ chức cho hoạt động sinh viên, liên kết mở các khóa (lớp) đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội.
 3. Được phép huy động nguồn nhân lực là giảng viên, viên chức và sinh viên của Trường cho các hoạt động của Trung tâm trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt.
 4. Được trường cấp kinh phí, cơ sở vật chất nhằm phục vụ các hoạt động của Trung tâm.
 5. Đề xuất nhà trường tuyển dụng viên chức, ký hợp đồng lao động đối với nhân viên của Trung tâm. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, nhân viên có thành tích hoặc vi phạm kỷ luật.
 6. Được quyền ký hợp đồng thuê khoán, hợp đồng cộng tác viên để thực hiện các hoạt động dịch vụ của Trung tâm.