ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Giám đốc Trung tâm

ThS. Nguyễn Thái Châu - Tel: 083.872.6699 (105)   Email: thaichau@ufm.edu.vn

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG - TUYỂN SINH

           

Nguyễn Viết Hồng Quân     Nguyễn Thị Lan                     Lê Thị Sen                     Nguyễn Đức Tài

        Trưởng Bộ phận                    Chuyên viên                           Chuyên viên                             Chuyên viên

        Tel: 083.772.0406                 Tel: 083.772.0406                        Tel: 083.772.0407                       Tel: 083.772.0407  

nguyenquan@ufm.edu.vn           nguyenlan@ufm.edu.vn                lesen88.ufm@gmail.com           ductai.ufm@gmail.com

BỘ PHẬN QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

                                    

                     Nguyễn Hà Tiên                     Võ Hồ Thuỳ Vinh              Phạm Thị Ngọc Hiếu

                   Trưởng Bộ phận                                Chuyên viên                           Chuyên viên 

                 Tel: 083.872.6699 (104)                        Tel: 083.772.0407                       Tel: 083.772.0406   

                     hatien@ufm.edu.vn                           thuyvinh.ufm@gmail.com           ngochieu.ufm@gmail.com