ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Giám đốc Trung tâm

ThS. Nguyễn Thái Châu - Tel: 083.872.6699 (105)   Email: thaichau@ufm.edu.vn

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG - TUYỂN SINH

                                          

ThS. Nguyễn Viết Hồng Quân                      Nguyễn Thị Lan                          Nguyễn Đức Tài     

        Trưởng Bộ phận                                                   Chuyên viên                                         Chuyên viên        

        Tel: 083.772.0406                                                 Tel: 083.772.0406                                        Tel: 083.772.0407            

       nguyenquan@ufm.edu.vn                                       nguyenlan@ufm.edu.vn                              ductai.ufm@gmail.com        

BỘ PHẬN QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

                                    

                     Nguyễn Hà Tiên               ThS. Võ Thị Lan Hương         Phạm Thị Ngọc Hiếu

                   Trưởng Bộ phận                                Chuyên viên                             Chuyên viên 

                 Tel: 083.872.6699 (104)                        Tel: 083.772.0407                            Tel: 083.772.0406   

                     hatien@ufm.edu.vn                           lanhuong.tcmkt@gmail.com              ngochieu@ufm.edu.vn