Công ty TNHH SXTM DV XNK Song Tấn  
Công ty Cổ phần VietBamBoo  
Hiệp hội Hỗ trợ du học (ASAS)  
Công ty TNHH Asian Collect  
Công ty Mekong spa  
  • 19/06/2019

Công ty Mekong spa

Công ty  Cổ phần SOP Phú Mỹ  
Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim  
Công ty Cổ phần Adidi  
Công ty Sumimoto  
  • 14/06/2019

Công ty Sumimoto

Công ty TNHH City house Việt Nam